Ter kennisname


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Mitracom

Artikel 1. Definities
1.1 Mitracom: De commanditaire vennootschap Mitracom C.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidoost-Brabant dossiernummer 17118464, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, Nederland, tevens handelend onder de officiële handelsnamen "Mitracom", "Mitracom Healthcare", "Mitracom Engineering Consultancy", "Mitracom Laptopwarenhuis", "Mitracom ComputerHardware", "Mitracom BTO" en "Mitracom Computers," hierna te noemen "Mitracom."
1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Mitracom een Overeenkomst heeft gesloten danwel naar verwachting kan gaan sluiten.
1.3 Wederverkoper: De Klant van Mitracom, handelend in beroep of bedrijf, die bij Mitracom Producten aankoopt met beoogd doel de (ten dele) wederverkoop aan eigen klanten.
1.4 Produkt(en): De door Mitracom te leveren goederen, zoals expliciet schriftelijk overeengekomen.
1.5 Dienst(en): De door Mitracom te verlenen diensten, zoals expliciet schriftelijk overeengekomen.
1.6 Overeenkomst(en): De schriftelijke, gewaarmerkte overeenkomst (waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk deel uitmaken) tussen Mitracom en Klant, op grond van welke Mitracom aan Klant de relevante Produkten en/of Diensten levert en op grond van welke Klant de relevante Produkten en/of Diensten erkent af te nemen van Mitracom.
1.7 Offerte(s): De schriftelijke aanbieding met beperkte geldigheid (waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk deel uitmaken), die geïndividualiseerd naar de aanvrager ervan wordt verzonden door daartoe geauthoriseerde medewerkers van Mitracom.
1.8 Advertentie(s): De schriftelijke aanbieding met algemene en geheel vrijblijvende strekking, die in algemene zin kenbaar wordt gemaakt voor een grotere groep mensen, al dan niet behorend tot een specifieke doelgroep.
1.9 Syste(e)m(en): De door Mitracom geassembleerde danwel anderszins samengestelde levering van samenhangende apparatuur, die als één functioneel geheel kan worden gezien.
1.10 Website(s): Alle websites, geëxploiteerd door Mitracom, al dan niet geregistreerd op naam van Mitracom.
1.11 Kantoor: Het vestigingsadres van Mitracom te Eindhoven: Robijnring 27 (tevens handelend vanuit Robijnring 27-B), 5629GH Eindhoven, Nederland.
1.12 Algemene Voorwaarden: Deze bekendmaking, onlosmakelijk deel uitmakende van elke Offerte en Overeenkomst en elke overige vorm van communicatie (met verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden) met derden waar Mitracom één der betrokken partijen is. Hierna te noemen "Voorwaarden" of "Algemene Voorwaarden." Tevens hierbij inbegrepen zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website (te downloaden via de Website).
1.13 Verzending: Vervoer van Produkten door derde partijen.
1.14 Stelpost: Een van tevoren vastgesteld bedrag, tot welke door Mitracom naar Klant toe wordt gekomen, op basis van de vooraf aan Mitracom door Klant verstrekte informatie, betreffende een globale, mild-indicatieve schatting van de hoogte van de kosten, onverwachtse omstandigheden (b.v. koerwijzigingen) niet meegerekend.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Mitracom verricht al haar werkzaamheden (Produkten en Diensten, naast informatie en service bieden) uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Ook alle Aanbiedingen vanuit Mitracom worden behelst door uitsluitend deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst, beheersen deze Algemene Voorwaarden op alle daarin aangehaalde punten alle rechtsbetrekkingen tussen Mitracom en Klant. Bij aangaan van een overeenkomst met Mitracom aanvaardt Klant de Algemene Voorwaarden die op dat moment voor hem gelden.
2.3 Toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Klant of van derden wordt door Mitracom uitdrukkelijk van de hand gewezen, hetgeen Klant ook zonder voorbehoud erkent als bij hem bekend en bij deze onvoorwaardelijk mee akkoord.
2.4 Een Klant, die reeds met Mitracom een Overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per fax, email of anderszins opgegeven orders of aan te gane Overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
2.5 Klant heeft de gelegenheid de Algemene Voorwaarden in te zien ter lokatie van het kantoor van Mitracom te Eindhoven, of op aanvraag kostenloos via de Mitracom Website, via fax of via normale post toegezonden te krijgen.
2.6 Tevens zal Klant, al dan niet geautomatiseerd, de geldende Algemene Voorwaarden als onlosmakelijk deel van offertes en facturen hebben kunnen ontvangen en daarnaast in hebben kunnen zien via de Website. Voor registratie als Klant van Mitracom en het plaatsen van orders via de Website is akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website (in bijlage bij deze voorwaarden en zichtbaar op de website) verplicht.
2.7 Klant erkent bij het aangaan van de Overeenkomst de mogelijkheid te hebben gehad deze Algemene Voorwaarden in te zien, zich te hebben kunnen vergewissen van de inhoud en verklaart zich zonder voorbehoud akkoord met elk der bepalingen daarin en ook tot deze instemming volledig bevoegd te zijn.
2.8 Bij conflicterende bepalingen geldt de meest-recent bij offertes en facturen verstrekte versie van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Afwijkende afspraken en wijziging Algemene Voorwaarden
3.1 Bedingen (afspraken) die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn éénmalig geldend voor de betreffende Overeenkomst en slechts geldig, voor zover deze door Mitracom en Klant schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst danwel expliciet schriftelijk en gewaarmerkt vanuit Mitracom aan Klant zijn bevestigd.
3.2 Bewijsplicht voor enigerlei afwijking van deze Algemene Voorwaarden ligt onverwijld bij Klant.
3.3 Overeengekomen afwijkende voorwaarden danwel afwijkende afspraken doen niet af aan de gelding van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
3.4 Mitracom is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig ten allen tijden te wijzigen, zonder verdere kennisgeving daarvan danwel opgaaf van redenen aan Klant.
3.5 Op lopende Overeenkomsten met een eenmalig karakter gelden de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende gedeponeerde Algemene Voorwaarden, tenzij, anders schriftelijk overeengekomen tussen Mitracom en Klant. Mitracom kan Klant de gewijzigde Voorwaarden voorleggen indien zij daartoe de noodzaak ziet en Klant kan dan, indien hij instemt, deze nieuwe Voorwaarden deel uit laten maken van de betreffende Overeenkomst.
3.6 Op lopende Overeenkomsten met een eenmalig karakter kunnen de vastgelegde bedingen en de inhoud specifiek voor de betreffende Overeenkomst eenzijdig door Mitracom worden gewijzigd, wanneer dit voor beide partijen gunstiger kan uitkomen in bijvoorbeeld levertijd en/of levering van gelijkwaardige Produkten, al dan niet met een meer- of minderprijs. Dit wordt dan voorgelegd ter instemming van de Klant. Zowel het recht tot initiatief hiertoe als het recht tot eindbeslissing hierover (voorbehoudens akkoord van Klant met voorstel) ligt eenzijdig bij Mitracom.
3.7 Op lopende Overeenkomsten met een doorlopend karakter gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden, welke schriftelijk of per e-mail danwel fax ter inzage worden gegeven door Mitracom aan Klant.
3.8 Klant heeft een redelijke termijn van twee weken vanaf toezending de tijd, om de gewijzigde Algemene Voorwaarden door te nemen en gewaarmerkt schriftelijk bezwaar aan te tekenen, indien Klant niet akkoord gaat met deze nieuwe Algemene Voorwaarden voor de etreffende lopende en de eventuele toekomstige overeenkomsten. Na deze twee weken mag Mitracom er vanuit gaan, dat Klant in de aan hem geboden redelijke termijn tot bezwaar geen bezwaren heeft gezien tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden en zal Mitracom dus gerechtigd zijn deze te hanteren voor de betreffende Overeenkomsten. Klant zal in dat geval tevens afzien van bezwaar in de toekomst in welke vorm dan ook, betreffende deze specifieke wijziging in Algemene Voorwaarden.
3.9 Indien Klant de gewijzigde Algemene Voorwaarden in het kader van genoemde doorlopende Overeenkomst niet wenst te accepteren, heeft Klant het recht de overeenkomst per datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen, zonder dat Mitracom tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Een eventueel reeds voldaan abonnementsgeld zal, indien relevant, pro rato worden gerestitueerd en tot dat moment openstaande bedragen zullen ook volledig worden voldaan voor reeds geleverde prestaties.
3.10 Mitracom heeft de mogelijkheid, om bij lopende Overeenkomsten met een doorlopend karakter in individueel door Mitracom eenzijdig te bepalen gevallen de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden, zoals geldend ten tijde van de Overeenkomst, te blijven hanteren.
3.11 Aan toepassing van in Artikel 3 lid 8 genoemde mogelijkheid bij derden danwel eerdere overeenkomsten met Klant kunnen geen rechten worden ontleend naar toekomstige Overeenkomsten toe.

Artikel 4. Prijzen, Offertes en Aanbiedingen
4.1 Alle Offertes en/of aanbiedingen van Mitracom, in welke vorm dan ook, zijn steeds voor beide partijen vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overgekomen.
4.2 Alle Prijzen, Offertes en Aanbiedingen zijn onderhavig aan wisselingen in o.a. de dollarkoers en zaken als onverwachtse gebeurtenissen die de markt beïnvloeden, bijvoorbeeld natuurrampen en terrorisme. Mitracom behoudt zich het recht voor om deze, naar het eenzijdige oordeel van Mitracom vast te stellen grote prijsverschillen ten gevolge van zulke gebeurtenissen, verschillen door te berekenen aan de Klant.
4.3 Offertes, aanbiedingen en Advertenties kunnen ten allen tijden worden herroepen door Mitracom, zonder opgaaf van redenen.
4.4 Offertes worden in beginsel altijd op naam gesteld van de aanvrager en zijn daarmee tevens niet overdraagbaar naar andere (rechts)personen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met Mitracom.
4.5 Daar Offertes altijd individueel en in beginsel op naam van de aanvrager worden opgesteld, kan geen derde -- anders dan de aanvrager -- rechten ontlenen aan zulke Offertes, wanneer deze bijvoorbeeld een lagere prijs inhouden voor een in algemene zin hoger geprijsd produkt.
4.6 Na het verlopen van Offertes, zijn deze uitdrukkelijk niet meer geldig naar de aanvrager toe, tenzij Mitracom uitdrukkelijk schriftelijk en persoonlijk aan aanvrager kenbaar heeft gemaakt voor welke periode de Offerte in kwestie alsnog geldig zal zijn. Aan verlopen en/of ingetrokken Offertes en/of aanbiedingen en/of Advertenties kunnen geen rechten worden ontleend.
4.7 Alle Offertes voor Klanten zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor particuliere Klanten vermeldt Mitracom tevens de prijs inclusief BTW.
4.8 Tevens behoudt Mitracom zich het recht voor bij Advertenties, bijvoorbeeld wanneer aanbiedingen op een gemengd publiek doch in ieder geval merendeels gericht zijn op zakelijke afnemers, de prijzen exclusief BTW te specificeren.
4.9 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende onder andere gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in folders, brochures en prijslijsten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van informatie die ons door fabrikanten beschikbaar wordt gesteld. Indien Klant zekerheden wenst over uitvoering dan wel uiterlijk van Producten in een bepaalde regio, dient Klant zich tijdig te vervoegen bij Mitracom voor een uitspraak daarover. Geringe afwijkingen in de door Mitracom verstrekte gegevens worden gezien als toelaatbaar, voorzover zij niet uitmonden in een door Mitracom te verrichten wezenlijk andere prestatie.
4.10 Mitracom behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande (Artikel 4 lid 7) veranderingen en/of verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang, aan te brengen. De Klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomsten
5.1 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Mitracom van een al dan niet schriftelijke opdracht van de Klant naar Mitracom toe (tevens hierna naar te referen als "authorisatie"), in het bijzonder in gevallen, waarin er geen sprake is van een offerte op naam van de Klant.
5.2 Deze in Artikel 5 lid 1 genoemde aanvaarding blijkt uit schriftelijke bevestiging van Mitracom, danwel uit het feit dat Mitracom duidelijk blijk geeft van uitvoering van de Overeenkomst.
5.3 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in Overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt, in welk geval Mitracom naar eigen en eenzijdig inzicht de schriftelijke opdrachtbevestiging of bevestiging van een wijziging in Overeenkomst zal aanpassen waar nodig en opnieuw aan Klant zal voorleggen indien nodig.
5.4 In het geval van Offertes en bestellingen via de Mitracom Website, kunnen afwijkende bepalingen gelden, voor zover deze in deze Algemene Voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Mitracom Website zijn opgenomen.
5.5 De overeengekomen prijzen gelden altijd exclusief verpakkings- en afleveringskosten, kosten gerelateerd aan export/import, voorlichting of andere nevenprestaties van de zijde van Mitracom, buiten puur het aanbieden van het Produkt bij afhaling door de Klant van en contante betaling op lokatie van ons Kantoor te Eindhoven, tenzij expliciet schriftelijk anders vastgelegd door Mitracom.
5.6 Mitracom behoudt zich het recht voor de wijze van verzending of levering en verpakking eenzijdig te kiezen, tenzij Klant expliciet met Mitracom schriftelijk overeenkomt dat het Produkt kan worden opgehaald bij Kantoor op een specifieke datum en tijd.
5.7 Mitracom behoudt zich het eenzijdige recht voor een aanbetaling c.q. volledige betaling van het orderbedrag te verlangen van de Klant, dan wel een andere vorm van zekerheid (bijvoorbeeld het ter inzage aanbieden van een in Nederland geldig identificatiebewijs aan Mitracom), vóór het aangaan van een overeenkomst met de Klant danwel het uitvoeren daarvan te wensen van Klant.
5.8 Indien Klant niet akkoord gaat met het in Artikel 5 lid 7 genoemde, is Mitracom gerechtigd volgens het Nederlands recht naar eigen inzicht de Overeenkomst op te schorten danwel (deels) vernietigd of nietig te verklaren, danwel andere rechtshandelingen te verrichten die voortvloeien uit de wet.
5.9 In het geval van aanbetaling c.q. volledige betaling van het orderbedrag zal de Klant van Mitracom een kwitantie danwel ontvangstbevestiging ontvangen van het betreffende betaalde bedrag en tevens zal dit bedrag in mindering worden gebracht op het bedrag op de uiteindelijke factuur, met verrekening van overeengekomen eventuele meer- en minderprijzen, welk totaalbedrag volledig voldaan dient te worden door de Klant, direct bij levering.
5.10 Mitracom heeft ten allen tijden het recht zonder opgaaf van redenen het aangaan van opdrachten danwel uitgeven van Offertes te weigeren, voor zowel nieuwe als bestaande Klanten.

Artikel 6. Verzending, verzendkosten en overige bijkomende kosten
6.1 Verpakkingskosten, verzendkosten, rembourskosten en overige kosten komen altijd voor rekening van Klant, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen.
6.2 Verzending van de door de Klant van Mitracom gekochte goederen geschiedt voor risico van de Klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.3 Verzend- en verpakkingskosten die afwijken van de gebruikelijke verpakkingskosten komen altijd voor rekening van de koper, bovenop eventueel door Mitracom eenzijdig gehanteerde gebruikelijke verzendkosten danwel aanbiedingen waarbij verzending expliciet schriftelijk is inbegrepen.
6.4 Kostenloze verzending zal enkel geschieden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Mitracom aan Klant. Indien Klant deze verzend- en verpakkingskosten niet wenst te betalen en deze ook niet expliciet kostenloos door Mitracom gesteld zijn op basis van een Offerte of Advertentie, is ophalen op afspraak van ons Kantoor te Eindhoven de enige wijze voor Klant om geen extra kosten doorberekend te krijgen.
6.5 Mitracom is gerechtigd eventuele aan haar berekende overige kosten danwel buitengewone verzendkosten, die gepaard gaan met de door Klant gewenste levering, door te berekenen, in het bijzonder wanneer er sprake is van orderkosten van derde partijen, indien de aard van de bestelling in redelijkheid (naar eenzijdig oordeel van Mitracom) geen ander kanaal van toelevering toelaat, in het bijzonder bij spoedbestellingen en/of inkoop uit het buitenland. Ook de relevante invoer- danwel uitvoerrechten komen voor rekening van de Klant, eventueel volgend na daadwerkelijke levering.
6.6 Mitracom is tevens gerechtigd administratiekosten aan Klant te berekenen voor bestellingen van Produkten of Diensten, die een eenzijdig door Mitracom te bepalen administratieve last voor Mitracom met zich meebrengen.
6.7 Bij rembourszendingen is alleen gepaste contante betaling (brief- danwel muntgeld) mogelijk. Wanneer, door beperkingen van de verzendmaatschappij, rembours deels of geheel onmogelijk is, is Mitracom gerechtigd een andere vorm van betaling (bijvoorbeeld deels of geheel vooruit, naar haar eigen oordeel) te verlangen alvorens de verzending plaats zal gaan vinden. Verzending naar andere landen dan Nederland zelf worden nimmer onder rembours verzonden, uitsluitend onder telefonische vooruitbetaling middels internationaal bankieren.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst en aflevering
7.1 Mitracom zal, indien overeengekomen in de Overeenkomst, de bestelde Produkten af (laten) leveren op het door de Klant opgegeven afleveringsadres, in de Klant de producten niet zelf op komt halen bij Mitracom.
7.2 De levering van Produkten is verricht, zodra de Produkten op het door de Klant aan te wijzen laadperron zijn geplaatst, of direct op de eerste drempel op begane grond van het door de Klant opgegeven adres dat toegang verleent tot het pand en/of terrein van Klant c.q. door Klant opgegeven afleveradres, of, indien Klant zelf naar Mitracom toe komt, als de Klant de goederen in ontvangst neemt.
7.3 Het risico van verlies of beschadiging van de Produkten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat van Mitracom over op de Klant, op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door Klant aangewezen hulppersoon zijn gebracht of had kunnen worden gebracht.
7.4 In het geval van verzending, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Produkten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, van Mitracom over op de Klant, wanneer het Produkt aangeboden wordt op het door de Klant bij Mitracom bekendgemaakte afleveradres. Dit alles ongeacht of de zending al dan niet aangenomen wordt en al dan niet tengevolge van niet beantwoorden van aanbieding van de zending opgeslagen wordt bij de derde partij die het pakket aanbiedt namens Mitracom.
7.5 De (rechts)personen woonachtig en/of werkzaam en/of gevestigd op het door Klant gespecificeerde afleveradres worden, indien Klant zelf niet aanwezig is, allen geacht namens Klant tekenbevoegd te zijn voor het in ontvangst nemen van af te leveren Produkten. Indien Klant hieraan beperkingen stelt, moet deze dit tijdig, schriftelijk doorgeven aan Mitracom, uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst.
7.6 Indien (rechts)personen gemachtigd worden door Klant om Produkten af te halen, dient Mitracom hiervan vooraf chriftelijk op de hoogte te worden gesteld, gepaard gaand met de namen van de personen in kwestie en hun al dan niet zakelijke relatie tot de Klant.
7.7 Mitracom is gerechtigd inzage een in Nederland geldig identificatiebewijs en een schriftelijke machtiging van de opdrachtgever (eveneens met kopie legitimatiebewijs) te verlangen van ophalers, wanneer zij Produkten komen ophalen waar reeds al dan niet deels een betaling voor heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor afleveringen bij het door Klant gespecificeerde afleveradres. Uit onvermogen van Klant of door hem gemachtigden om hieraan te voldoen en hieruit volgend het niet uitleveren van Produkten door Mitracom, volgt nimmer wanprestatie aan de zijde van Mitracom.
7.8 De levering van Diensten (indien relevant, voor een bepaalde periode van continue levering) is verricht, zodra afronding ervan door Mitracom, naar het door Mitracom op professionele grond te vellen oordeel, plaats heeft gevonden.
7.9 De opgegeven levertijden dienen nimmer beschouwd te worden als fatale levertermijnen, maar als een vrijblijvende aanduiding zonder absolute waarborg van levering op de gestelde datum, die de daadwerkelijk door Mitracom na te streven leverdatum aanduidt, welke behoudens bijzondere omstandigheden als overmacht in beginsel haalbaar moet zijn. Onder overmacht wordt verstaan: elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichtingen redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Bij niet tijdige levering dient Mitracom schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij alsnog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
7.10 In geval van overmacht behoudt Mitracom zich het recht voor, om ter harer keuze de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is. Tevens is Mitracom gerechtigd de Overeenkomst dusdanig te wijzigen, dat uitvoering redelijkerwijs mogelijk blijft. In geen geval is Mitracom gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Mitracom behoudt het recht op betaling door Klant voor reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.
7.11 Een Overeenkomst is pas ontbonden c.q. opgeschort, wanneer als dusdanig door Mitracom aangemerkt. Dit uitgezonderd de gevallen waarin het dwingend Nederlandse recht anders voorschrijft.

Artikel 8. Meerwerk, installatie en onderhoud
8.1 Indien expliciet schriftelijk overeengekomen, zal Mitracom de apparatuur installeren of laten installeren door door Mitracom daartoe gecontracteerde derden.
8.2 In alle gevallen zal de Klant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen, alsmede handleidingen en software voor relevante reeds bestaande apparatuur reeds bij elkaar gezocht hebben. Mitracom zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de Klant een Offerte uitbrengen, wanneer dit past binnen haar gangbare werkzaamheden.
8.3 De Klant zal Mitracom voor de uitvoering van de noodzakelijke installatiewerkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Mitracom. Voor afwijkende uren kan Mitracom een afwijkend uurtarief doorberekenen.
8.4 Installatiekosten komen altijd voor rekening van de Klant tegen de voor Mitracom op dat moment gangbare tarieven, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Installatiekosten kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, werkuren, voorrijkosten en materiaalkosten.
8.5 Mitracom is gerechtigd extra voorrijkosten en arbeidsuren te berekenen in het geval Klant niet op de afgesproken tijd aanwezig is voor de besproken werkzaamheden.
8.6 Mitracom behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, volledige betaling voortvloeiend uit de Overeenkomst te verlangen van Klant vóór aanvang van de installatiewerkzaamheden, inclusief Stelpost danwel exacte begroting van de installatiekosten. Genoemde betaling kan naar uitsluitend inzicht van Mitracom eventueel worden verminderd met de installatiekosten Stelpost, voorbehoudens dat Klant alsnog achteraf een factuur krijgt voor de daadwerkelijke installatiekosten en eventueel meerwerk.
8.7 Stelposten hebben als doel Klant een richtlijn te geven voor het eindbedrag en worden vastgesteld op basis van alle door Klant aan Mitracom verstrekte informatie. Mochten de uiteindelijke kosten lager uitvallen, kan Mitracom aan Klant een creditfactuur verstrekken voor het verschil. Mocht er echter sprake zijn van bijvoorbeeld feitelijke onjuistheden of onvolledigheid van de verstrekte informatie, onvoorziene omstandigheden van overmacht die in redelijkheid niet voor rekening van Mitracom kunnen komen en meerwerk om andere redenen, dan is Mitracom gerechtigd deze kosten door te berekenen bovenop de Stelpost.
8.8 Meerwerk komt altijd en uitsluitend voor rekening van de Klant, tenzij door Mitracom expliciet schriftelijk anders bepaald.
8.9 Mitracom behoudt zich het recht voor bij vooruitzicht op benodigd meerwerk zekerheden danwel vooruitbetaling (volledig of deels, uitsluitend naar inzicht van Mitracom) te verlangen van Klant vóór aanvang van deze werkzaamheden. Klant kan zich niet beroepen op alsnog nakomen c.q. schadevergoeding ten gevolge van het niet naleven van de Overeenkomst van de kant van Mitracom, wanneer Mitracom zich beroept op haar wettelijke recht van opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, in het geval Klant weigert deze bepaling na te komen c.q. in gebreke blijft.
8.10 Onder Onderhoud wordt verstaan: a. preventief Onderhoud: de door Mitracom ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en reiniging van de apparatuur; b. correctief Onderhoud: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur tengevolge van natuurlijk slijtage en door eigen gebreken aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk beschadigde onderdelen; c. remote preventief Onderhoud: de door Mitracom ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur; d. remote correctief Onderhoud: het diagnostiseren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur.
8.11 Onder storing wordt verstaan, het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Mitracom schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
8.12 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Mitracom geldende kantooruren op maandag t/m vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en eventueel op specifieke door Mitracom aan te geven mogelijkheden voor het verrichten van dit onderhoud.
8.13 Uitgangspunt voor onderhoudswerkzaamheden is dat de apparatuur aangeleverd wordt bij Mitracom, tenzij schriftelijk anders bepaald.
8.14 Onderhoud vindt plaats tegen de op dat moment bij Mitracom geldende tarieven voor uurloon, voorrijkosten en materiaalkosten, tenzij anders schriftelijk en gespecificeerd overeengekomen.
8.15 Mitracom is gerechtigd een voorschot op de onderhoudswerkzaamheden te verlangen, alvorens de betreffende werkzaamheden worden gestart.
8.16 Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in Artikel 8 lid 12 bedoelde kantooruren en het onderhoudspersoneel van Mitracom het nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan Cliënt de geldende tarieven in rekening worden gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten bedoelde kantooruren worden voortgezet. Indien Klant zelf aangeeft dat onderhoud op genoemde tijden niet plaats kan vinden, zal een vervolgafspraak moeten worden gepland, voor risico en kosten van Klant.
8.17 Gebruik van de apparatuur en eventuele daarop draaiende diensten tijdens onderhoudswerkzaamheden is voor risico van Klant.
8.18 Artikel 8 lid 16 is tevens toepasselijk voor installatiewerkzaamheden.

Artikel 9. Garantie en Retourzendingen
9.1 Mitracom garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.
9.2 Mitracom staat in voor de goede uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat op artikelen, die niet door ons worden vervaardigd geen verdere garanties worden geaccepteerd dan door onze leverancier wordt gegeven.
9.3 In het geval dat zich er niettemin gebreken in de door Mitracom geleverde goederen voor doen, zal Mitracom de betreffende gebrekeken herstellen of doen herstellen, dan wel een nieuw goed in de plaats van het gebrekkige goed leveren, dit geheel ter keuze van Mitracom.
9.4 Onder gebreken wordt nimmer verstaan gebreken, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij veroorzaakt zijn door normaal gebruik of normale slijtage. Als gebreken worden voorts niet aangemerkt, alle zaken die niet leiden tot een normaal slijtage- of gebruikspatroon, waaronder (maar niet beperkt tot) gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van bijvoorbeeld onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, slecht onderhouden of overbelast zijn, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade en braak, of indien de Klant zonder schriftelijke toestemming van Mitracom wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Mitracom in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen, specifiek te benoemen wijzigingen in door Mitracom geleverde computersystemen.
9.5 Uit Artikel 9 lid 4 volgend, verleent Mitracom 1 jaar carry-in garantie op geleverde Produkten en Diensten vanaf factuurdatum, uitgaande van normaal gebruik en een normaal slijtagepatroon. Mitracom is gerechtigd voor Produkten en Diensten met een beperkte houdbaarheid c.q. toepasbaarheid een verkorte garantieperiode te hanteren, bijvoorbeeld voor (maar niet beperkt tot uitsluitend) accu's, batterijen, TFT-/LED-/plasmaschermen, koelventilatoren en gerelateerde Produkten, alsmede garantie op reparaties. Klant wordt, in gevallen waarin onduidelijkheid zou kunnen bestaan, door Mitracom geïnformeerd als extra service, onverlet het recht van Mitracom dit Artikel als deel van de Voorwaarden als bij Klant bekend te veronderstellen.
9.6 Garantie en service zal nimmer langer en uitgebreider zijn, alsmede retourtijden hebben, dan de betreffende fabrikant c.q. leveranciers van Mitracom op hun beurt aan Mitracom verstrekken, tenzij door Mitracom schriftelijk anders is bevestigd.
9.7 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Mitracom in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
9.8 Alle garantie op de door Mitracom geleverde goederen geldt uitsluitend op voorwaarde, dat er het origineel aankoopbewijs door de Klant kan worden overlegd én dat de door Mitracom en haar toeleveranciers c.q. de fabrikanten aangebrachte garantiekenmerken op de producten zelf onbeschadigd aanwezig zijn.
9.9 Klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen en/of ondeugdelijke levering, danwel zichtbare gebreken aan de betreffende Producten, dienen tijdig, doch binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk (per fax, post of email) te worden gemeld, gepaard gaande met de exacte klachtomschrijving. Mitracom zal Klant vervolgens informeren hoe verder te handelen.
9.10 Klant zal Mitracom bij het schriftelijk melden van klachten alsnog een redelijke termijn bieden tot nakoming.
9.11 Eventueel retourneren van hardware moet, mits door Mitracom als grond voor retour erkend, binnen acht dagen na oorspronkelijke levering aan de Klant plaatsvinden, met bon en onbeschadigde garantiekenmerken, dit in geheel originele, onbeschadigde en complete verpakking, inclusief alle onbeschreven handleidingen, onbeschreven garantiebewijzen, kabeltjes, software, e.d. die met het product meegeleverd werden. Het werkend product moet aldus zonder concessies, in exact dezelfde staat als dat het aan de Klant geleverd is, wederverkoopbaar zijn.
9.12 Garantie wordt uitsluitend verstrekt aan Klant zijnde oorspronkelijke aankoper (de gefactureerde) van de betreffende Produkten en/of Diensten en niet aan derden, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.
9.13 De Klant vrijwaart Mitracom daarom expliciet voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid, als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Mitracom geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.14 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor toezending harerzijds en vermelding van de volledige door haar opgegeven gegevens voor retourzending, is Mitracom niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren.
9.15 Klant dient zelf zorg te dragen voor een transportverzekering c.q. waardeaantekening per pakket voor de betreffende te versturen pakketten. Mitracom aanvaardt voor schade tijdens verzending naar Mitracom toe, te constateren bij testen en/of visuele inspectie door Mitracom van het betreffende Produkt, geen enkele aansprakelijkheid.
9.16 Ongefrankeerde pakketten worden in beginsel niet aangenomen en overige kosten voor verzending naar Mitracom toe worden niet geaccepteerd. Mitracom behoudt zich tevens het recht voor ogenschijnlijk ondeugdelijk verpakte of behandelde goederen te weigeren bij aanbieding, ook wanneer naar oordeel van Mitracom de schijn er is, dat het pakket geopend is of is geweest in de reis tussen Klant en Mitracom in.
9.17 In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen enkel geval erkenning door Mitracom van de door de Klant opgegeven grond voor retourzending, alsmede dat het Product in kwestie in goede staat is aangekomen, althans in dezelfde staat waarin Klant het Product zegt te hebben opgestuurd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de Klant totdat zij door Mitracom zijn gecrediteerd, in het geval dat Mitracom de opgegeven grond voor retourzending erkent.
9.18 Indien de retourgezonden Producten meer gebreken hebben dan aan Mitracom gemeld en door Mitracom erkend als grond voor retourzending, zal creditering niet plaats kunnen vinden, behoudens de naar eigen inzicht van Mitracom toe te passen mogelijkheid een gedeeltelijke credit aan te bieden aan Klant. Indien de Producten retourgezonden zijn vanwege garantieclaims, zal Mitracom bepalen of de extra gebreken met terugwerkende kracht alsnog tot een valide, gerechtvaardigde garantieclaim kunnen leiden en of hier voor de Klant extra kosten aan verbonden zullen zijn.
9.19 Mitracom behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retourgezonden producten, met een minimum van EUR 25,= (vijfentwintig euro) exclusief BTW, echter uitgaande van het feit dat er geen verdere gebreken zijn aan de Producten buiten de door Mitracom erkende retourgronden. Bij meer gebreken dan in de retourgronden erkend, bijvoorbeeld door slecht onderhoud, onkundig gebruik, overbelasting, overmatige slijtage, behoudt Mitracom zich het recht voor alle noodzakelijke kosten van materiaal, voorrijkosten en uurloon tegen de geldende tarieven in mindering te brengen op de creditering en in het geval van overstijging hiervan de kosten in rekening te brengen bij Klant.
9.20 Te crediteren Producten dienen volgens door Mitracom verstrekte gegevens en eisen retour te worden gestuurd, tenminste in de volledige, onbeschadigde, ongemerkte, originele en complete verpakking, compleet met alle handleidingen, software, accessoires, onderdelen, etc., zodat deze in exact dezelfde (verkoopbare) staat zijn teruggebracht als waarin de Producten door Klant aangeschaft zijn.
9.21 Software en aan te activeren software verbonden hardware wordt onder geen beding retour genomen voor credit, evenals "maatoplossingen" als computersystemen en speciaal voor Klant bestelde goederen, welke Producten in ieder geval niet tot het naar het oordeel van Mitracom standaard voorraad assortiment van Mitracom behoren.
9.22 Credit kan plaatsvinden tegen een verrekening van andere openstaande facturen, tegen verstrekking van Mitracom van een waardebon en tegen creditering via bank- of girorekening, dit geheel naar eenzijdig inzicht van Mitracom, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
9.23 Creditering vindt plaats binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de te crediteren Produkten via bank- of girorekening, op voorwaarde dat deze voldoen aan de in deze Voorwaarden genoemde bedingen.

Artikel 10. Risico en Aansprakelijkheidsbeperking
10.1 Mitracom, noch derden betrokken bij de totstandkoming of tot uitvoering van enige Overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit en verbandhoudende met de Overeenkomst, welke Klant of enige door deze bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht de oorzaak daarvan.
10.2 Onverminderd het in Artikel 10 lid 1 genoemde, is Mitracom nimmer aansprakelijk voor niet of niet tijdige levering, onjuiste gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, Offertes en andere uitingen vanuit Mitracom, niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), indien Klant en/of derden zelf het geleverde repareert op wat voor manier dan ook en/of gebruikt voor doeleinden waar het geleverde niet voor bedoeld en/of geschikt en/of bestemd is, het geleverde overbelast en/of anderszins onvakkundig gebruikt.
10.3 Naast het in Artikel 10 lid 2 genoemde, is Mitracom nimmer aansprakelijk voor de eigendommen van derden, die zich ter zake van reparatie, opslag of andere redenen in de bedrijfsruimte van Mitracom bevinden, voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische danwel optische informatiedragers, voor schade ten gevolge van het gebruik van een aan het telefoon- of kabelnet of aan (richt)antenne verbonden modem of netwerk, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden, alsmede het blijven open staan van opgezette verbindingen via telefoonlijnen.
10.4 De aansprakelijkheid van Mitracom voor geleverde Produkten en Diensten is in ieder geval, mocht Mitracom van rechtswege, ondanks bovenstaande, aansprakelijk worden gesteld, beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Produkten en Diensten, in het laatste geval, wanneer het gaat om periodieke betalingen voor een continue dienstverlening, voor de factuurwaarde van slechts de periodieke betalingen, binnen welke perioden het gebrek of de gebreken optraden.
10.5 In het geval Artikel 10 lid 4 niet van rechtswege standhoudt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximaal onder gegeven voorwaarden door de verzekering uitgekeerde bedrag waarvoor Mitracom verzekerd is, conform de geldende polisvoorwaarden bij genoemde verzekeraar, voor genoemde verzekering.
10.6 Indien genoemde verzekering de schade niet dekt en daarom niet uitkeert, blijft het in Artikel 10 lid 1 genoemde geldig.
10.7 Aansprakelijkheid beperkt zich in tot directe schade, niet indirecte schade en niet-materiële schade.
10.8 De betreffende schade moet verwijtbaar zijn aan Mitracom en ook had deze schade voorzien moeten worden bij het aangaan van de Overeenkomst met Klant.
10.9 Klant dient Mitracom van tevoren, vóór het aangaan van de Overeenkomst, op de hoogte te stellen van eventuele risico's en andere zaken, die een dusdanig onweerlegbaar beeld scheppen, dat duidelijk is voor Mitracom dat het om kritieke toepassingen gaat waar in hoge mate professionele eisen aan worden gesteld.
10.10 Overeenkomsten dienen dit ook weer te geven en Klant dient zich er ook van te vergewissen, dat de Overeenkomst als dusdanig duidelijk weergeeft wat Klant van Mitracom verwacht, buiten een voor Mitracom reguliere carry-in garantie voor een normale duur, binnen normale openingstijden en binnen normale retourtijden, dusdanig dat bij een defect aan het Product of de Dienst er zo snel mogelijk continuering optreedt, al dan niet door vervanging en/of door noodoplossingen.
10.11 Klant dient Mitracom immer alsnog een redelijke termijn tot nakoming te bieden.
10.12 In alle andere gevallen, waarin niet wordt voldaan aan de in alle bovenstaand in Artikel 10 genoemde voorwaarden, is aansprakelijkheid van Mitracom uitgesloten.

Artikel 11. Betalingen, Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht
11.1 Betaling van rekeningen dient immer contant (Euro brief- danwel muntgeld) plaats te vinden bij aflevering, zonder enige korting of schuldvergelijking. Creditcards en overige betalingsmethodes worden expliciet niet geaccepteerd; vooruitbetalingen via bank / postgiro / internationaal bankieren, wel. PIN-betalingen zijn uitsluitend mogelijk indien Mitracom op het moment van bezoek door de Klant aan het Kantoor van Mitracom aan Eindhoven een werkende PIN automaat aanwezig is. Een garantie daartoe kan nimmer worden verlangd van Mitracom en afwezigheid daarvan verlangt betaling op eerdergenoemde wijze anders dan pinnen.
11.2 Bij niet betalen of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, is de Klant vanaf de vervaldatum, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en minimaal een rente verschuldigd van 10% per maand of althans de wettelijke rente over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand geldt, met een minimum van EUR 125,= (honderdvijfentwintig euro) en EUR 30,= (dertig euro) voor iedere aanmaning en eventuele vervolgschriften die Mitracom vanaf vervaldatum aan Klant moet sturen ten gevolge van het verzuim van Klant. Verder is Mitracom gerechtigd het door de Klant verschuldigde bedrag te verhogen met andere dan bovengenoemde (buiten-) gerechtelijke kosten zoals (maar niet beperkt tot) die van invordering, advocaten, deurwaarders die door Mitracom zelf of door Mitracom ingeschakelde derden gemaakt moeten worden om het verschuldigde bedrag bij de Klant te verhalen. Deze kosten zijn opeisbaar aan het enkele feit dat de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
11.3 Tot volledige betaling plaats heeft gevonden van alle van Klant bij Mitracom openstaande bedragen, inclusief eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld aanmaningen en incassowerkzaamheden, gaan geen van de aan Klant geleverde Produkten in eigendom over naar Klant en blijven zij onverwijld het volledige eigendom van Mitracom. Klant is niet gerechtigd de onder de betreffende Overeenkomst(en) geleverde Produkt(en) in gebruik te nemen, alsmede deels of geheel te verpanden of op enigerlei andere manier van de hand te doen, te verhuren, uit te lenen, als borg te stellen en te gebruiken, totdat alle verschuldigde bedragen aan Mitracom zijn voldaan en dit vanuit Mitracom schriftelijk is bevestigd.
11.4 Tevens is Mitracom gerechtigd op bij haar geplaatste goederen en eventuele bestanden van Klant het retentierecht uit te oefenen, voortvloeiend uit de wet, zolang volledige betaling uitblijft. Voor deze goederen is Mitracom gerechtigd een tarief voor opslag van de goederen en/of data berekenen aan Klant, zolang deze in gebreke blijft.
11.5 Daarnaast is Mitracom gerechtigd levering van Produkten en (al dan niet bestaande) Diensten aan Klant op te schorten, alsmede overige rechtshandelingen te verrichten voortvloeiend uit de wet, bij uitblijven van volledige betaling. In het geval van Diensten zijn eventuele boetegelden en afsluitings- en/of heraansluitingskosten en overige hierbij gepaard gaande kosten voor rekening van de Klant.
11.6 Mitracom is gerechtigd haar eigendomsrechten op de goederen als bedoeld in Artikel 5 lid 1 van deze Voorwaarden ten allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien Mitracom deze goederen terugneemt, is de koper aansprakelijk voor de hiermee gepaard gaande kosten voor Mitracom. Verder heeft Mitracom het recht eventuele schade die Mitracom oploopt door het niet direct te kunnen doorverkopen (magazijnskosten, schade, technische veroudering, gebrek aan vraag, e.d.) van de betreffende goederen volledig op de koper te verhalen.

Artikel 12. Proefopstellingen
12.1 Indien door Klant gewenst, kan Mitracom overgaan tot het plaatsen van een Proefopstelling, op onderstaande (additionele) voorwaarden.
12.2 Onder Proefopstelling wordt verstaan, het op zicht plaatsen van Produkten en/of Diensten in standaard uitvoering, met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan EUR 5000,00 exclusief BTW, alsmede relevante accessoires, in een door Klant ter beschikking gestelde ruimte, met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, accuraat te visualiseren c.q. simuleren.
12.3 Mitracom zal voorgaand aan het plaatsen van de proefopstelling, de cataloguswaarde van de gehele proefopstelling, vermeerderd met omzetbelasting, aan Klant in rekening brengen. Deze factuur zal worden gecrediteerd na retourneren in goede (nieuw-)staat bij Mitracom. Transportkosten, van en naar bedoelde ruimte, alsmede montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de Proefopstelling.
12.4 In het geval dat Klant de Produkten en/of Diensten wenst te behouden, zal deze dit schriftelijk aan Mitracom mededelen, waarop hij het conform de betalingsvoorwaarden in Artikel 12 lid 3 bedoelde bedrag over zal maken. Pas na volledige betaling van alle gefactureerde bedragen gaat het eigendom over op Klant.
12.5 Proefopstellingen zullen, tenzij anders overeengekomen, niet langer dan 8 dagen duren.
12.6 Klant is ten aanzien van een Proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van Produkten en/of Diensten, tot ten hoogste de cataloguswaarde, vermeerderd met omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Grootafnemers en Wederverkopers
13.1 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van c.q. namens Mitracom, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke Overeenkomst is aangesteld.
13.2 Verhandelen van bij Mitracom door Klant afgenomen Produkten gaat volledig voor risico van Klant, in die zin dat deze ook zaken als (maar niet beperkt tot) service en garantie op zich zal nemen naar zijn klanten toe.
13.3 Verhandelen van (delen van) bij Mitracom afgenomen diensten is niet mogelijk, tenzij de Overeenkomst met Klant, danwel een nieuw op te stellen Overeenkomst dit mogelijk maakt, binnen bepaalde beperkingen.
13.4 Mitracom heeft de mogelijkheid, om naar Wederverkopers afwijkende bedingen vast te stellen, voor wat betreft service en garantie.

Artikel 14. Privacybeleid en vertrouwelijkheid
14.1 Bij het plaatsen van een bestelling moet Klant zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere persoonlijke gegevens invullen. Verplichte velden worden als dusdanig aangegeven, niet-verplichte velden hoeven niet ingevuld te worden tenzij Klant dit uit eigen beweging wil doen. Deze gegevens zijn nodig om door Mitracom de bestelling te bevestigen, naar Klant op te sturen, maar ook om Klant na uw aankoop te kunnen blijven voorzien van een zo goed mogelijke snelle, probleemloze en persoonlijke service.
14.2 Tevens zal Mitracom, indien deze dit noodzakelijk acht, de verstrekte gegevens kunnen controleren op juistheid en indien relevant toetsing kunnen laten verrichten, zoals een toetsing van kredietwaardigheid.
14.3 De gegevens van Klant worden niet zonder toestemming doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waar Klant specifiek om heeft gevraagd, bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het plaatsen van een bestelling, onverminderd het in Artikel 14 lid 2 genoemde.
14.4 Klant geeft Mitracom expliciet het recht zijn gegevens te gebruiken zoals beschreven in Artikel 14 lid 1, 2 en 3.
14.5 Elk van partijen staat er voor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven en niet aan derden zal worden geopenbaard. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
14.6 Dit geldt tevens in het bijzonder voor uitwerking vanuit Mitracom naar Klant van ideeën over combinaties van Produkten en Diensten, die tesamen een niet-gangbare c.q. maatwerk- combinatie vormen. Klant zal nadrukkelijk deze informatie, tenzij Mitracom hier schriftelijk toestemming voor geeft, niet openbaren aan derden, in het bijzonder te noemen directe concurrenten van Mitracom.
14.7 Een overzicht van de bij Mitracom van Klant bekende gegevens kan door Klant (rechts-) persoonlijk en schriftelijk worden aangevraagd. Indien Klant zijn gegevens verwijderd wenst te hebben uit onze administratie, dient Klant daartoe een schriftelijk verzoek bij Mitracom in te dienen.

Artikel 15. Intellectueel eigendom en handelsmerk
15.1 Alle materialen op de Website en in publicaties van Mitracom zijn nauwgezet en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en behoren tot het intellectueel eigendom van Mitracom c.s. te Eindhoven, Nederland.
15.2 Behoudens de in of krachtens de Nederlandse Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van de Website of via de Website geproduceerde materialen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand (m.u.v. tijdelijke (functionele) opslag in browser-cache t.b.v. slechts en alleen het bezoeken van deze site zonder oogmerk van verveelvuldiging, al dan niet uit commercieel oogmerk), of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitracom.
15.3 Het onherroepelijke alleenrecht voor het gebruik van het Mitracom logo (en varianten daarop) en de Mitracom huisstijl daar omheen is vastgelegd in een officieel merkdepot, geldig voor de gehele Benelux. Een gelijk logo of daarmee grotendeels overeenkomend logo (met eventuele toevoegingen of weglatingen) toepassen op websites, briefpapier, visitekaartjes, dome-stickers t.b.v. 'merken' van computersystemen en andere media en/of opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand (m.u.v. tijdelijke (functionele) opslag in browser-cache t.b.v. slechts en alleen het bezoeken van deze site zonder oogmerk van verveelvuldiging, al dan niet uit commercieel oogmerk) is strikt verboden. Een afschrift van het depot bij het Benelux Merkenbureau, eveneens de betreffende productklassen voor welke het depot geldig is vermeldend, is op aanvraag kostenloos beschikbaar. Publicatie van het Mitracom logo is aan strikte regels gebonden en dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd (evenals schriftelijk toestemming voor publicatie gegeven te worden, vergezeld door de te volgen richtlijnen). Voor het Mitracom Logo zelf en de Mitracom huisstijl daar omheen geldt tevens het auteursrecht.
15.4 Voor zover het in Artikel 14 lid 6 genoemde niet valt onder privacy c.q. geheimhoudingsplicht, zal immer het recht van intellectueel eigendom en auteursrecht van toepassing zijn.

Artikel 16. Verkoop aan consumenten
(ter vervanging van uitsluitend (delen van) conflicterende bepalingen, overige bepalingen blijven van kracht).

16.1 Voor Produkten geldt een zichttermijn van acht dagen. Binnen deze periode heeft Klant, zijnde een Nederlandse consument èn eindgebruiker, het recht Produkten na voorgaande schriftelijke inlichting van Mitracom retour te sturen tegen credit van de aanschafwaarde.
16.2 Credit kan plaatsvinden tegen een verrekening van andere openstaande facturen, tegen verstrekking van Mitracom van een waardebon en tegen creditering via bank- of girorekening, dit geheel naar eenzijdig inzicht van Mitracom, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
16.3 Het in Artikel 16 lid 1 genoemde geldt expliciet niet voor samengestelde Produkten als systemen en notebooks en ook niet voor Produkten die speciaal besteld zijn voor Klant, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) gevallen waarin het betreffende Produkt niet deel uitmaakt van het standaard assortiment en Produkt alleen op bestelling leverbaar is, in welke beide gevallen een verwachte levertermijn naar Klant toe wordt gehanteerd in plaats van dat het direct uit voorraad kan worden geleverd. Wanneer het Produkt niet meer in de complete, originele en onbeschadigde verpakking kan worden aangeleverd, aldus in exact dezelfde staat verkerend als waarin aangeleverd en dus wederverkoopbaar zonder extra kosten of moeite door Mitracom, dan geldt het retourrecht eveneens niet.
16.4 Kosten voor het retourzenden van Produkten en het risico van verzenden liggen beiden bij de Klant. Franco en ondeugdelijk verpakte zendingen worden niet aangenomen. In gevallen waarin schriftelijk afgesproken wordt dat zendingen toch franco worden aangeleverd, worden deze kosten in mindering gebracht op het te crediteren bedrag.
16.5 Aanname van zendingen impliceert in geen geval creditering vanuit Mitracom, tenzij schriftelijk vanuit Mitracom bevestigd aan Klant met eventuele verrekeningen van bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) verzendkosten.
16.6 Bij constatering van Mitracom, na aankomst bij Mitracom, dat het betreffende Produkt gebruikt en/of beschadigd en/of incompleet en/of defect en/of niet meer in de oorspronkelijke, complete, onbeschadigde verpakking zich bevindt en/of op een andere manier niet meer in de oorspronkelijke staat is en daarmee naar eenzijdig oordeel van Mitracom wederverkoopbaar voor de gangbare verkoopprijs, is Mitracom gerechtigd retourname en daarmee creditering te weigeren.
16.7 Klant kan vervolgens, indien Mitracom die mogelijkheid biedt aan Klant, een deel van de aanschafwaarde gecrediteerd krijgen dat representatief is voor de huidige waarde van het Produkt, mitsdien deze in een verkoopbare staat kan worden teruggebracht door Mitracom, naar haar eigen en eenzijdige oordeel.
16.8 Klant heeft bij weigering retourname of volledige creditering door Mitracom en bij het zelf weigeren van creditering ten dele van de onderhavige Produkten twee weken de tijd genoemde Produkten af te komen halen bij Mitracom of op kosten van Klant retour te laten zenden door Mitracom.
16.9 Na deze periode kunnen magazijnkosten worden berekend door Mitracom aan Klant, tenzij deze schriftelijk aannemelijk kan maken dat deze niet in de gelegenheid is de Produkten op te komen halen binnen die periode, maar wel daarna. Na verlopen van deze periode behoudt Mitracom zich het recht genoemde Produkten bij derden op te laten slaan en in het uiterste geval, wanneer er geen zicht is op spoedig ophalen door de Klant, te laten vernietigen of op een andere manier van de hand te doen. Eventuele kosten hiervan zullen op Klant worden verhaald.
16.10 Creditering vindt plaats binnen uiterlijk drie weken na ontvangst van de te crediteren Produkten via bank- of girorekening, op voorwaarde dat deze voldoen aan de in deze Voorwaarden genoemde bedingen.
16.11 Software wordt niet retour worden genomen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen geopende en niet-geopende verpakkingen.

Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en gedeeltelijke ongeldigheid
17.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 De in Artikel 17 lid 1 genoemde voorwaarde geldt ook naar buitenlandse afnemers toe. Partijen zullen zich bij conflicten in rechte uitsluitend wenden tot de bevoegde rechter in het arrondissement voor de stad Eindhoven. Er wordt geen gevolg gegeven aan al dan niet conflicterende bepalingen van internationaal privaatrecht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
17.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Mitracom en Klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch kennis, tenzij het betreffende geschil dwingend onder de bevoegdheid en competentie van een andere Nederlandse rechter valt.
17.4 Indien een of meerdere bepalingen uit een Overeenkomst tussen Mitracom en Klant onverbindend zou blijken te zijn c.q. te worden verklaard door een rechterlijke instantie, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen onverminderd van kracht.
17.5 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van de betreffende Overeenkomst(en) en de oorspronkelijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
17.6 Beide partijen zullen over en weer immer redelijkheid en billijkheid betrachten.

© 1999-2013 Mitracom te Eindhoven, Nederland. [v2.04]

© 1998-2023 Mitracom @ www.mitracom.nl [software & content]. Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Neem dan contact op met de webmaster.

Alle rechten voorbehouden. Alle (handels-)merken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij aankoop van een Mitracom B.T.O. (Build To Order, BTO) systeem krijgt u 3 jaar garantie op arbeidsloon Mitracom; op alle producten wordt 1 jaar hardware garantie gegeven, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen t.g.v. bijvoorbeeld prijsfluctuaties in de computermarkt en/of typefouten uitdrukkelijk voorbehouden; afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product en bijvoorbeeld slechts ter illustratie dienen van de productgroep waaronder een artikel valt. Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, welke u op aanvraag kostenloos toegestuurd kunt krijgen. Aanvullend gelden de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Mitracom Website, Intellectueel eigendom / auteursrecht Mitracom en website disclaimer.

Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van minimaal 1024x768 en geoptimaliseerd voor de web browsers Mozilla FireFox 37.x en hoger en Microsoft Internet Explorer 11.x en hoger. Bij problemen met het gebruik van deze website verzoeken wij u om onze webmaster te contacteren, of telefonisch contact met ons op te nemen.
Your IP address: (logged) Today's date: Friday Sep 29, 2023 @ 3:39 AM CET Page processing time: 0.1186 seconds
This site is Powered by Mitracom (hardware) and FreeBSD / Apache / PHP / MySQL (software)