Informatie over het Intellectueel Eigendom / Auteursrecht (Copyright)


Alle materialen op deze website en in alle publicaties van Mitracom zijn nauwgezet en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en behoren tot het intellectueel eigendom van Mitracom c.s. te Eindhoven, Nederland.

Behoudens de in of krachtens de Nederlandse Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website of via deze website geproduceerde materialen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand (m.u.v. tijdelijke (functionele) opslag in browser-cache t.b.v. slechts en alleen het bezoeken van deze site zonder oogmerk van verveelvuldiging, al dan niet uit commercieel oogmerk), of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitracom te Eindhoven.

Het onherroepelijke alleenrecht voor het gebruik van het Mitracom logo (en varianten daarop) en de Mitracom huisstijl daar omheen is vastgelegd in een officieel merkdepot, geldig voor de gehele Benelux. Een gelijk logo of daarmee grotendeels overeenkomend logo (met eventuele toevoegingen of weglatingen) toepassen op websites, briefpapier, visitekaartjes, dome-stickers t.b.v. 'merken' van computersystemen en andere media en/of opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand (m.u.v. tijdelijke (functionele) opslag in browser-cache t.b.v. slechts en alleen het bezoeken van deze site zonder oogmerk van verveelvuldiging, al dan niet uit commercieel oogmerk) is strikt verboden. Een afschrift van het depot bij het Benelux Merkenbureau, eveneens de betreffende productklassen voor welke het depot geldig is vermeldend, is op aanvraag kostenloos beschikbaar. Publicatie van het Mitracom logo is aan strikte regels gebonden en dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd (evenals schriftelijk toestemming voor publicatie gegeven te worden, vergezeld door de te volgen richtlijnen). Voor het Mitracom Logo zelf en de Mitracom huisstijl daar omheen geldt tevens het auteursrecht.

Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing en een ieder geschil zal door de bevoegde rechter in Nederland worden beslecht.


© 1999-2006 Mitracom te Eindhoven, Nederland. [v2.02]

© 1998-2023 Mitracom @ www.mitracom.nl [software & content]. Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Neem dan contact op met de webmaster.

Alle rechten voorbehouden. Alle (handels-)merken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij aankoop van een Mitracom B.T.O. (Build To Order, BTO) systeem krijgt u 3 jaar garantie op arbeidsloon Mitracom; op alle producten wordt 1 jaar hardware garantie gegeven, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen t.g.v. bijvoorbeeld prijsfluctuaties in de computermarkt en/of typefouten uitdrukkelijk voorbehouden; afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product en bijvoorbeeld slechts ter illustratie dienen van de productgroep waaronder een artikel valt. Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, welke u op aanvraag kostenloos toegestuurd kunt krijgen. Aanvullend gelden de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Mitracom Website, Intellectueel eigendom / auteursrecht Mitracom en website disclaimer.

Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van minimaal 1024x768 en geoptimaliseerd voor de web browsers Mozilla FireFox 37.x en hoger en Microsoft Internet Explorer 11.x en hoger. Bij problemen met het gebruik van deze website verzoeken wij u om onze webmaster te contacteren, of telefonisch contact met ons op te nemen.
Your IP address: (logged) Today's date: Friday Sep 29, 2023 @ 1:33 AM CET Page processing time: 0.0628 seconds
This site is Powered by Mitracom (hardware) and FreeBSD / Apache / PHP / MySQL (software)